fbpx
א א א

פעילות העמותה

לאחרונה החליט הוועד המנהל של העמותה להחיל הליך של ארגון מחדש של דרכי פעולתה, לשם כך, בוצעו שינויים פרסונאליים, מונתה מנהלת חדשה לעמותה, ובהמשך לשינויים אלה, הוחלט גם על שינוי אסטרטגי בדרכי הפעילות עם ומול החולים.

פעילות העמותה כוללת:

  • פעילויות חברתיות-טיפוליות ייעודיות לחולים ובני משפחותיהם.
  • גיוס תרומות לשם בניית הבית לחולי טרשת נפוצה והפעלתו.
  • הקמת מערך תמיכה רב תחומי ואשכול שירותים לחולים.
  • פיתוח, קידום ותחזוקה שוטפת של כלל הפלטפורמות הדיגיטליות של העמותה.
  • ייזום פרויקטים ייעודיים לשיפור איכות החיים של המאובחנים וחולים בטרשת נפוצה, ובני משפחותיהם. וכן, להעלאת מודעות והסברה.

החלת השינויים וארגון מחדש של העמותה על כל פעילויותיה המגוונות, מצביעים על ראייה חדשה, רלוונטית ושונה בכל הקשור להתייחסות לטרשת נפוצה בקהילה ומהווה בסיס לפעילויות עתידיות באפיק העשייה העיקרי של העמותה: בניית הבית הפיסי לחולי טרשת נפוצה והפעלתו על שירותיו המגוונים, לחולים ולבני משפחותיהם